Muhasebe Servisi

Muhasebe Servisi

MUHASEBE SERVİSİ

Muhasebe Müdürlüğü

5174 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikleri gereğince ; yapılacak işin niteliğine göre yasal zorunlulukları da göz önünde bulundurarak tüm işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleşmesini sağlayan birimdir. Odanın her türlü hesap işlerinin görevlisi ve sorumlusudur.

• Oda üyelerinin kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat ve gecikme zamlarının tahakkuk ve tahsilini sağlamak.

• Odalar arası munzam aidat paylaşımı ile ilgili işlemleri yürütmek.

• Oda Bütçesinin hazırlanmasına yönelik çalışmaları yürütmek ve bütçenin fiili mukayesesini yapmak ve sonuçları rapor halinde hazırlamak.

• Yapılan masraflar hakkında genel sekreter ve yönetim kuruluna bilgi vermek.

• Aylık mizanlar, Mali tablolar ve dönem sonu bilançosunu hazırlayıp kesin hesabı ilgili makama sunmak.

• Hesapları İnceleme Komisyonuna belirli periyotlarda tüm kayıtları ibraz etmek.

• Bütçe gereğince yapılması gereken tasarruf ve ödemeleri mevzuat hükümlerince, sözleşme ve satın alma koşullarını da göz önünde bulundurarak yerine getirmek.

• Odanın banka hesaplarını kontrol altında tutarak hesapları gösteren rapor hazırlamak, vadeli hesap işlemlerini yürütmek ve azami ölçüde verimli kılmak.

• Odamız Meclis, Yönetim Kurulu, Meslek Komiteleri, Hesapları İnceleme Komisyonu ve diğer Özel İhtisas Komisyonu üyelerine yıl içerisinde huzur haklarının tahakkuk ve ödemelerini yapmak.

• Yurt içi ve Yurt dışı görevlendirmelerle ilgili avans ve kapama işlemlerinin takip ve kontrolünü yapmak.

• Odamızın iştirak ettiği kuruluşlarla ilişkileri yürütmek ve koordinasyonu sağlamak.

 

MUHASEBE SERVİSİ :
Adı –Soyadı: Doğukan KILIÇ
Görevi: Muhasebe Memuru
Telefon:0 (324 ) 515 10 55
Dahili:120